Regal de benvinguda: transport gratuït + sacacorchos Pulltexper a primeres comandes de més de 69€. Fes servir el cupó BIENVENIDA

Organitzador

El web "www.decantalo.com" és un servei ofert per Decántalo Vinos SL (en endavant referenciat així mateix com "L'ORGANITZADOR") amb domicili en C/Puig i Cadafalch 26, 08191 de Rubí; i NIF B65335606. És una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42020, foli 11, full 399.381, Inscripció 1. Pot contactar amb ella a l'adreça postal indicada, així com al telèfon +34 93 446 18 13 i / o al correu electrònic [email protected].

“ L'ORGANITZADOR” porta a terme la prestació d'aquest servei d'acord amb les següents condicions, aplicables exclusivament al servei ofert a i a través del web "www.decantalo.com" (en endavant "LA WEB"). Qualsevol altre canal de comercialització o difusió pot implicar canvis respecte d'aquestes condicions (aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels visitants i usuaris, constituint-se com a integrant de la informació precontractual).

1-Descripció del Servei

"EL WEB" ofereix un servei d'informació comercial i de venda, tant majorista com al detall, de productes vinculats al món de les begudes alcohòliques, principalment vins, escumosos i destil·lats, així com accessoris i complements.

Per això, si bé l'accés a la web és lliure i una part dels seus productes són aptes per a la seva adquisició fins i tot per menors, "L'ORGANITZADOR" exclou com a usuaris registrats i clients a persones que no tinguin plena capacitat per contractar i / o no posseeixin majoria d'edat o edat legal suficient per a la compra o consum de begudes alcohòliques. Si, per qualsevol motiu, considera que aquesta exclusió li suposa un perjudici injustificat, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça indicada en el punt anterior.

"EL WEB" és apta per a la comercialització dels seus productes tant a consumidors finals com per a clients que no tinguin el caràcter legal de consumidor / usuari. En conseqüència, algunes disposicions en matèria de consum de les presents condicions poden resultar inaplicables a aquells clients que interactuïn amb "EL WEB" amb una finalitat relacionada amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

En qualsevol cas, i sense perjudici dels diferents mecanismes propis i de tercers que "L'ORGANITZADOR" posa a disposició per a la millor resolució de qualsevol eventual incidència que pogués sorgir, s'informa als consumidors que la Comissió Europea facilita una plataforma gratuïta de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l'enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sense perjudici dels drets que els assisteixin, els consumidors podran, si s'escau, sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

2-Funcionamient del servei

“EL WEB” permet el seu accés de manera lliure i gratuïta (més enllà dels costos derivats, si és el cas, de l'accés a Internet), sense necessitat de facilitar dada personal ni cap contraprestació. De manera opcional, els usuaris poden procedir, prèvia expressa acceptació de les presents Condicions d'Ús, a convertir-se en usuaris registrats.

Així mateix, de manera opcional i prèvia idèntica acceptació de les presents Condicions d'Ús i de la resta de condicionants contractuals, els usuaris poden adquirir els productes vinculats al món de les begudes alcohòliques (vins, escumosos i destil·lats, així com accessoris i complements, entre d'altres ) que es comercialitzen a "EL WEB".

La informació sobre els productes que es comercialitzen no té un caràcter exhaustiu i ha estat subministrada per part dels fabricants i proveïdors, sense que pugui assumir cap responsabilitat "L'ORGANITZADOR" per qualsevol eventual inexactitud sobre la mateixa, més enllà de la pròpia que, en matèria de consum, pogués correspondre-li. En qualsevol cas, "L'Organitzador" es compromet a retirar o esmenar qualsevol informació de la qual tingui coneixement i / o que li sigui notificada (per qualsevol dels canals exposats) com a incorrecta.

3-Mecànica del Servei

Amb l'adquisició de la condició d'usuari registrat, el visitant, d'acord amb les presents condicions i a la política de privacitat que es recull en el punt següent, podrà rebre, sense cap contraprestació, informació de caràcter comercial i ofertes al voltant dels productes comercialitzats a "EL WEB".

Així mateix, des de llavors i en qualsevol moment, a través de "EL WEB" (o altres canals) podrà adquirir els productes que esculli mitjançant la interacció amb "EL WEB", amb indicació en tot moment del producte seleccionat, el nombre d'unitats escollides i el seu preu unitari, mostrant finalment el conjunt d'elements seleccionats, el preu unitari i total, amb inclusió i desglossament dels impostos que corresponguin, els eventuals càrrecs derivats del transport i / o de la manera de pagament escollida, així com els descomptes o bonificacions que s'haguessin aplicat i una informació de caràcter informatiu i aproximat sobre el termini de lliurament.

Per a això, és possible que se sol·liciti un conjunt de dades vinculades a la persona física / jurídica contractant, la seva adreça de facturació / lliurament, opcions vinculades al lliurament / enviament / recollida de la comanda / mitjans de pagament o altres aspectes sempre vinculats amb el producte / servei contractat.

Aquestes dades seran tractades d'acord amb la política de privacitat exposada en el punt quart.

Tota comanda realitzada serà confirmada i acreditada mitjançant un correu electrònic que s'enviarà a l'adquirent, restant així mateix acreditació del mateix a l'apartat privat de "EL WEB".

En tot cas, per a procedir al pagament de qualsevol producte, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin a la pàgina corresponent o en les comunicacions comercials que sobre això es realitzin. El pagament del preu dels productes i / o serveis només podrà realitzar-se mitjançant la targeta de crèdit o dèbit o altres formes de pagament que en cada moment s'indiquin. Aquests mitjans de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent no realitzada la compra-venda o contractació del producte i / o servei.

El càrrec del preu dels productes i / o serveis específics, dels costos del servei d'enviament -en el seu cas-, així com de qualssevols impostos que resultin d'aplicació, es farà en el moment de formalitzar la comanda.

Si a l'hora de realitzar una comanda no es seleccionés cap transportista per part de l'usuari registrat, si no que es seleccionés l'opció de recollida a Decántalo, "L'ORGANITZADOR" guardarà la comanda per un període màxim de dos mesos a partir de la data de realització de la comanda. Transcorregut aquest període, si la comanda no ha estat recollida, "L'ORGANITZADOR" entén que no hi ha interès per part del client en retirar aquesta comanda i procedirà a tornar a posar els productes a la venda sense dret a cap reemborsament per part del client.

Com a sistema de pagament electrònic, "L'ORGANITZADOR" té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a "L'Organitzador" a aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat dels mateixos i s'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer". En cap cas s'emmagatzemaran les dades de targetes bancàries en els fitxers de "L'ORGANITZADOR", sinó, si és el cas i als únics efectes del procés contractual que es desenvolupi, per part de la passarel·la de pagament bancari.

Si no hi ha estoc de qualsevol producte, "L'ORGANITZADOR" es posarà en contacte amb l'adquirent als efectes de notificar-li dita incidència i consensuar quines alternatives existeixen, incloent la possibilitat de substitució per part de "L'ORGANITZADOR" del bé adquirit per un altre de característiques similars i la mateixa o superior qualitat, o la devolució, sense demora, de les sumes abonades en virtut de l'esmentat producte.

3.1-Venda “a l'Avançada” o “En Premier”

Mitjançant la modalitat "venda a l'avançada" o "venda en premier", "L'ORGANITZADOR" ofereix la possibilitat d'adquirir productes abans de la seva posada a disposició en general al públic, ja que s'està adquirint un producte "en fase d'elaboració" que serà lliurat un cop hagi madurat i seguit el procediment de criança que li és propi i sigui servit pel corresponent celler.

Per la seva intrínseca naturalesa, aquesta modalitat de compra es realitza mitjançant el pagament inicial del producte, excloent les eventuals despeses d'enviament (que hauran d'abonar un cop el producte estigui preparat per ser servit, sempre que no s'opti per la recollida en les instal·lacions de "L'ORGANITZADOR"). Tals eventuals pagaments no poden realitzar-se mitjançant la modalitat contra reembossament.

En aquest tipus de venda està subjecta a l'existència de "quota" per part del celler / proveïdor, de manera que si el nombre d'unitats adquirides superés el "cupo" que s'hagués establert, "L'ORGANITZADOR" es posarà en contacte amb l'adquirent als efectes de notificar-li dita incidència i consensuar quines alternatives existeixen, incloent la possibilitat de substitució per part de "L'ORGANITZADOR" del bé adquirit per un altre de característiques similars i la mateixa o superior qualitat, o la devolució, sense demora, de les sumes abonades en virtut de l'esmentat producte.

4-Política de Privacitat i Comunicacions Comercials

"L'ORGANITZADOR" protegirà les seves dades de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades que li és d'aplicació.

"L'ORGANITZADOR", de conformitat amb la normativa aplicable, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. A més tot usuari tindrà el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Tota la informació subministrada durant el procés de registre haura de ser verdadera, completa i precisa, obligant-se l'usuari a posar-se en contacte amb "L'ORGANITZADOR" (per algun dels mitjans assenyalats en l'apartat anterior) en el cas de produir-se variacions en la informació subministrada.

Totes les dades facilitades podran, si s'escau, ser tractades per terceres empreses col·laboradores o subcontractades per "L'ORGANITZADOR" per a la realització de gestions específiques (servei d'atenció al client, callcenter, gestions de facturació, enviaments, recobrament, etc.).

Així mateix, les dades facilitades podran ser objecte de tractament per part de "L'ORGANITZADOR" i / o tercers, sempre d'una manera instrumental, accessoria i complementaria a les finalitats principals del fitxer (la prestació del servei i la recepció, si escau, de comunicacions comercials), a fi que aquestes finalitats resultin el més òptimes possibles.

Podran ser així mateix cedides a tercers actors amb la finalitat de poder-li remetre, per qualsevol canal, (postal, electrònic, telefònic, informàtic i Internet), publicitat i promocions comercials sempre que hi hagi un interès legítim per fer-ho i / o l'usuari hagi manifestat mitjançant una acció positiva, el seu consentiment per poder tractar aquestes dades amb finalitats comercials i les cessions de les seves dades a les empreses amb les que es concloguin acords de col·laboració, per al compliment de fins directament relacionats amb les seves funcions legítimes i sempre tenint com a objectiu la millor prestació del servei, consentint inequívocament l'usuari que aquests tractaments i cessions es puguin realitzar eventualment mitjançant transferències internacionals a tercers que es trobin ubicats en països que ofereixin un nivell de protecció diferent al que regeix a "L'ORGANITZADOR".

Per a qualsevol aspecte vinculat amb l'exercici dels seus drets legals en matèria de dades de caràcter personal, pot acudir a la seva pròpia autoritat de control o l'autoritat de control de l'Organitzador, en cas que sigui diferent o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de "L'ORGANITZADOR" ([email protected] ) detalls addicionals de contacte que pot localitzar mitjançant sol·licitud dirigida a "L'ORGANITZADOR" mitjançant els senyals exposades a l'inici d'aquest document.

Els usuaris de "EL WEB" estan informats i donen la seva autorització per a la recepció de publicitat per part de "L'ORGANITZADOR" així com, si és el cas, dels patrocinadors i / o empreses amb les que s'hagués arribat a un acord comercial explicitat a la web, sempre relatiu a productes i serveis del seu interès.

Aquesta comunicació es podrà realitzar a través de tots els canals proporcionats pel participant: correu electrònic, SMS, telèfon, via postal o mitjançant l'ús d'aplicacions informàtiques i xarxes socials. Aquestes comunicacions podran, si s'escau, incorporar cookies / beacons / marcadors que, anònimament i sense afectació a cap dada de caràcter personal, permetin a "L'ORGANITZADOR" i / o a les empreses amb les que hi col·labora, una millor interlocució amb el participant.

Així mateix, prèvia manifestació de consentiment vàlid i específic per a això, podrà rebre per qualsevol mitjà d'entre els descrits informació i publicitat d'altres empreses o entitats relacionades sobre sectors que poden ser del seu interès.

Les comunicacions comercials podran incloure una o més cookies / marcadors / beacons que posseiran tant finalitats tècniques (permetre millorar la recepció d'aquestes comunicacions, informar-nos de si han estat rebudes / obertes) com de caràcter publicitari, per permetre una millor interacció amb els beneficiaris de tals comunicacions comercials. Tals marcadors, siguin dels denominats "de sessió" o "permanents" tenen una durada determinada, estan protegits tècnicament contra tercers i no permeten identificar-lo en cap cas, només individualitzar-li per a un millor tractament. En tot moment podrà revocar el consentiment ofert mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions bé mitjançant una comunicació a [email protected] , o bé mitjançant l'adequada configuració tant del seu navegador com del seu sistema d'accés / lectura del correu electrònic. "

Els usuaris podran revocar totalment o parcialment i en qualsevol moment, el consentiment prestat a la recepció de comunicacions publicitàries a través d'una notificació al correu electrònic al remitent d'aquestes comunicacions així com a [email protected] . Una revocació total comunicada a "L'Organitzador" comportarà així mateix, en el plaç màxim d'una setmana, la cancel·lació de les dades de l'usuari dels fitxers titularitat de "L'Organitzador", bloquejant-los i mantenint-se únicament, si s'escau, als efectes d'assegurar el compliment d'obligacions legals o contractuals. La revocació total implica la pèrdua de la condició d'usuari registrat.

Totes les persones de les que les dades personals siguin objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament les accions derivades dels drets d'oposició, accés, rectificació, cancel·lació, informació, portabilitat, limitació de tractament i qualssevol altres que disposessin a través d'una de les següents vies:
Per escrit, enviant la seva sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a "L'ORGANITZADOR" mitjançant qualsevol dels mitjans assenyalats a l'inici del present document, o a l'email: [email protected]

5-Declaracions

Tots els preus que apareixen a "LA WEB" inclouen, si s'escau i excepte menció expressa en sentit contrari, s'expressen en EUROS i mostren tots els impostos aplicables, mostrant-se així mateix en el seu moment les despeses d'enviament, si n'hi haguessin.

Els terminis de lliurament dels productes dependran de la modalitat escollida per l'usuari en el moment de l'adquisició, i poden optar per la recollida gratuïta a les instal·lacions de "L'ORGANITZADOR". Tot lliurament fora de les instal·lacions de "L'ORGANITZADOR" es porta a terme per terceres empreses d'acord amb els terminis assenyalats, si bé festivitats locals / regionals / estatals i actes de força major, entre d'altres, poden afectar a aquests terminis.

En cas que sigui el consumidor i usuari el que encarregui el transport dels béns o el transportista escollit no estigués entre els proposats per "L'ORGANITZADOR", el risc es transmetrà al consumidor i usuari amb el lliurament dels béns al transportista escollit.

En el cas que en qualsevol moment el Client identifiqui que el producte o productes a adquirir s'adquireixen "com a regal" i, en conseqüència, les dades del lliurament no identifiquin al Client sinó a un tercer a obsequiar, o si el producte a adquirir és la "Targeta Regal", malgrat que "L'ORGANITZADOR" confirma que no utilitzarà aquestes dades per a res diferent al lliurament del producte contractat, el client confirma que disposa de l'autorització del destinatari per al tractament de les seves dades per part de "L'ORGANITZADOR" i que el destinatari és major d'edat i compta amb capacitat legal suficient per al gaudir del bé a lliurar.

6-Dret de Desistiment i Política de Devolució

Exclusivament en el cas que l'usuari / client tingui la condició de consumidor, es disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Per exercir aquest dret, el client s'haurà de posar en contacte amb "L'ORGANITZADOR" mitjançant comunicació a [email protected]. Addicionalment, podrà emprar el model de formulari de desistiment que es troba disponible en aquest enllaç.

En tot cas, el producte s'ha de fer arribar per compte i càrrec del client a "L'ORGANITZADOR" en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original, recordant que no podrà exercir-se aquest dret sobre aquells béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Un cop rebuts els eventuals béns objecte de desistiment, "L'ORGANITZADOR" realitzarà el reemborsament, sense demores indegudes, del corresponent pagament rebut del client, incloent les despeses de lliurament originals, llevat que el consumidor i usuari hagués seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària, en aquest cas no es reemborsarà els costos addicionals que d'això es deriven.

7-Garanties

Exclusivament en el cas que l'usuari/client ostenti la condició de consumidor, es reconeix el dret a la plena conformitat dels productes respecte dels compromisos contractuals adquirits.

Tots els productes oferts a través de la pàgina web comptaran amb un període de garantia de 3 anys des de l'adquisició del producte, conforme als criteris i condicions descrites en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per el que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries que siguin aplicables. Aquesta garantia s'aplica tenint en compte en tot cas la naturalesa dels productes adquirits i el caràcter perible o semi-perible d'aquests, no podent executar en tots els casos.

El consumidor haurà d'informar a Decántalo de la disconformitat en relació amb el producte a través del següent e-mail [email protected].

8-Programa i Accions de Fidelització o Recompensa

"L'ORGANITZADOR" pot establir un o diversos programes o diferents accions de fidelització cap als seus usuaris registrats, regint-se cada programa / acció d'acord amb les condicions que li siguin pròpies i que oportunament s'assenyalin en cada moment.

Si alguna d'aquestes accions o programes impliquessin la facilitació a "L'ORGANITZADOR" per part del Client de dades (incloent, per exemple, l'adreça de correu electrònic) de tercers, el Client haurà de disposar prova de la corresponent autorització prèvia per a això.

Els anomenats "PUNTS DECÁNTALO" s'estableixen com a privilegis intransmissibles de cortesia de naturalesa graciosa, subjectes a les condicions d'obtenció / redempció / caducitat i qualssevol altres condicionants que en el seu moment s'estableixin per "L'ORGANITZADOR", sense que es puguin substituir pel seu valor monetari.

9-Cookies a la web

L'accés a aquest website pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que, per temps limitat, s'emmagatzemen en el disc dur del seu ordinador i que únicament poden ser llegides pel servidor que les va emmagatzemar. La seva funció és exclusivament la de millorar la usabilitat del servei, facilitant la seva utilització de "EL WEB".

Al mateix temps, a més de cookies en el seu sentit tècnic, l'accés a aquest website pot implicar la utilització d'altres tecnologies d'efecte equivalent (marcadors) a les cookies que, si s'escau, permetin l'optimització tècnica del web i del servei ofert , així com una eventual millor integració amb plataformes de tercers o usos de múltiples dispositius.

Les cookies que, si escau, poguessin usar-se en "EL WEB" no tenen naturalesa publicitària. La seva naturalesa és d'ordre tècnic, analític i de personalització. Mitjançant les mateixes podem quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei ofert, alhora que permeten adequar el servei a les característiques de l'usuari i el seu terminal.

Cap cookie permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte. A més, vostè poodrà esborrar del disc dur del seu ordinador, cada vegada que ho desitgi, les esmentades cookies. Té més informació sobre la Política de Cookies de "LA WEB" en aquest enllaç.

10- Modificació i Finalització

"L'Organitzador" es reserva el dret a modificar el contingut de la seva pàgina web i de les condicions d'ús per causes justificades i salvaguardant els drets dels usuaris, especialment dels consumidors. De la mateixa manera, i sense perjudici del respecte als drets adquirits per part dels usuaris. "L'ORGANITZADOR" es reserva el dret a acabar la prestació d'aquest servei en qualsevol moment.

La posada en marxa de les esmentades variacions es durà a terme previ avís als participants i als membres. Mitjançant la modificació de les condicions d'ús exposades a la pàgina web de "EL WEB", s'entendrà per complert el fet de notificar davant de tercers.

11- Propietat Intel·lectual i Industrial

Tant "EL WEB" com el conjunt de continguts que es derivin del mateix es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website.

"L'ORGANITZADOR" agraeix la remissió no pertinents de testimonis i altres opinions, consideracions i comentaris en relació amb els productes o serveis per "L'Organitzador" oferts, ja sigui en "EL WEB" o en altres plataformes o canals. Tals informacions podran ser incorporades al web (o altres canals), garantint en tot moment el reconeixement de l'autoria i la privacitat dels autors. Per això, i amb l'objecte de complir amb la legalitat vigent i les característiques tècniques del suport, els materials remesos podran ser objecte de modificacions. Els autors de tals contribucions, amb la seva remissió, renuncien a tot dret econòmic o de qualsevol altre tipus sobre les mateixes, si bé podran sol·licitar en tot moment la seva retirada.

El contingut d'aquest lloc web pot ser descarregat al terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest lloc web amb fins públics o comercials.

L'empresa organitzadora no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. L'empresa organitzadora reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programari. Si l'usuari transfereix programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi, o descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

El nom comercial, les marques, logo, productes, fotografies i serveis que conté aquest lloc web, tant propis com de terceres empreses, així com les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques i aquestes presents Condicions d'Ús es troben protegides per llei.

Els continguts de "EL WEB" estan dirigits exclusivament als usuaris inscrits per al seu aprofitament personal. Qualsevol altre ús (comercial o no) realitzat sobre la informació continguda en el website està prohibit.

L'empresa organitzadora es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets sobre bases de dades i / o de propietat intel·lectual i industrial propis o de tercers.

12-Limitació de la Responsabilitat

"L'ORGANITZADOR" no respondrà davant eventuals problemàtiques derivades de l'anòmal funcionament de tercers involucrats en el procés tècnic del servei "EL WEB". Així, no respondrà davant les fallades que hi ha hagut en les xarxes de telecomunicacions, en els serveis prestats per proveïdors d'Internet, en els col·lapses i talls en les línies telefòniques, fallades en el programa de validació, dificultats en la recepció de les comunicacions per filtres anti -spam de tercers, etc. "L'ORGANITZADOR" no respondrà en cap cas i per cap motiu per la pèrdua de dades transmeses incorrectament, ni per aquells transmesos fora de termini o aquells pels que la remissió hagi estat impedida o dificultada per sistemes tècnics de filtrat per part de proveïdors o gestors de correu electrònic.

"L'Organitzador" no respondrà en cap cas i sota cap concepte pels possibles danys o perjudicis que poguessin ser derivats de l'autorització que pogués fer el client, de manera personal, al transportista de dipositar el lliurament en qualsevol punt diferent de l'especificat com a adreça de lliurament.

13-Jurisdicció i nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Aquestes Condicions Generals estan subjectes al dret espanyol. En cas de litigi relatiu a les presents Condicions Generals, els tribunals de Barcelona (Espanya) té atribuïdes les competències exclusives, excepte en cas de litigi amb els no comerciants (consumidors), per als quals s'apliquen les normes competents legals.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions d'ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions d'Ús en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Cap de les clàusules exposades s'ha d'entendre en sentit contrari o restrictiu a l'estipulat per la normativa imperativa que sigui aplicable en atenció a la normativa que resulti aplicable a "L'ORGANITZADOR" en matèria de defensa de consumidors o usuaris.